Начало Новини Доставка на производствено оборудване за „Антарес“ ООД,

Новини

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка на производствено оборудване за Антарес ООД"

На 23.10.2020 г. и във връзка с изпълняван от „Антарес“ ООД проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0113-C01/20. 02.2020 г. „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“, дружеството обяви за кандидатстване процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Антарес“ ООД, включваща следните 5 (пет) обособени позиции оборудване:

 

Обособена позиция № 1: „Доставка на компресорна станция (винтов компресор) - 1 бр.“

Обособена позиция № 2: „Доставка на охлаждащ агрегат - 1 бр.“

Обособена позиция № 3: „Доставка на серво-хидравлична машина за леене на пластмасови детайли под налягане, екипирана с устройство за инжектиране на азот (шприц машини) - 8 бр.“

Обособена позиция № 4: „Доставка на автоматична термозалепваща машина за валяци - 3 бр.“

Обособена позиция № 5: „Доставка на автоматична финишираща машина за валяци с функция за предварително обрязване - 3 бр.“

 

Крайният срок за набиране на оферти за участие в процедурата е до 30.10.2020 г. (петък) включително.

Офертите за участие по всяка от 5-те обособени позиции на процедурата се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), находяща се на следния уеб адрес: https://eumis2020.government. bg/bg/s/Default/Index

 

Приложение: Пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Антарес“ ООД“.

1. Публична покана_Антарес ООД

2. Изисквания към офертите_Антарес ООД

3. Техническа спецификация_Антарес ООД

4. Образец на оферта_Антарес ООД

5. Методика за оценка_Антарес ООД

6. Декларация на кандидата_Антарес ООД

7. Договор за доставка_Антарес ООД