Начало Новини "Антарес" ООД реализира проект за повишаване на ресурсната ефективност в дружеството, финансиран по Оперативна програма

Новини

"Антарес" ООД реализира проект за повишаване на ресурсната ефективност в дружеството, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Днес "Антарес" ООД проведе информационен ден за представянето на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-3.004-0113-C01 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, който дружеството реализира.

Общата цел на проекта е устойчиво повишаване на конкурентоспособността на "Антарес" ООД чрез внедряване на процесова иновация в производството на инструменти за боядисване, повишаване на ресурсната ефективност на производствената дейност и на производствения капацитет на дружеството.

За целите на успешното кандидатстване с проект по ОПИК още преди подаване на проектно предложение "Антарес" ООД осъществи измервания на показателите за емисии в отпадни води от акредитирана лаборатория и беше извършен одит за ресурсна ефективност, като в доклада от одита е извършен комплексен анализ на потреблението на ресурси и образуването на отпадъци, въз основа на предоставените от "Антарес" ООД счетоводни справки и други документи.

Съгласно одита за ресурсна ефективност, проектът предвиди закупуването и внедряването в производството на следното комплектно иновативно оборудване за производството на бояджийски валяци:

1. Серво-хидравлични машини за леене на пластмасови детайли под налягане, екипирани с устройства за инжектиране на азот в процеса на производство на детайла (шприц машини) - 8 бр.

2. Охлаждащ агрегат със затворен цикъл на охлаждане - 1 бр.

3. Автоматични термозалепващи машини за валяци - 3 бр

4. Автоматични финиширащи машини за валяци с функция за предварително обрязване - 3 бр.,

5. Винтов компресор - 1 бр,

Осъществената инвестиция за описаното производствено оборудване допринесе за подобряване на ресурсната ефективност на дружеството, доведе до намаляване употребата на суровини за производството на единица продукция и до по-ефективно управление на производствените отпадъци на единица продукция.