Начало Новини "Антарес" ООД успешно приключи проект за повишаване на ресурсната ефективност в дружеството, финансиран по Оперативна пр

Новини

"Антарес" ООД успешно приключи проект за повишаване на ресурсната ефективност в дружеството, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Гр. Русе, 19 октомври 2021 г.

Днес "Антарес" ООД проведе пресконференция за представянето на постигнатите резултати при изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-3.004-0113-C01 „Внедряване на комплексно иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване в "Антарес" ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, който дружеството успешно приключи.

Общият бюджет на ДБФП е на стойност 1 400 480.00 лева, от които 980 336 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, осигурени от ОПИК, а останалите 420 144.00 лв. са собствено финансиране от страна на „Антарес" ООД.

Постигната е общата цел на проекта за устойчиво повишаване на конкурентоспособността на "Антарес" ООД. Като общ резултат от реализацията на ДБФП е подобрена ресурсната ефективност и е повишен производствения капацитет на "Антарес" ООД чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на високоефективно производствено оборудване за производството на инструменти за боядисване.

Иновативното комплексно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност при производството на инструменти за боядисване, което „Антарес“ ООД успешно внедри по настоящия проект, представлява процесова иновация в производството на продуктовата гама валяци за боядисване на дружеството. По същество внедрената от компанията иновация се състои в автоматизирано производство на валяци за боядисване с газово инжектиране при производството на пластмасови компоненти и монтиране на техническо покритие към пластмасова тръба чрез екструзия на разтопен междинен слой.

Закупени и въведени в експлоатация са 8 броя Серво-хидравлични машини за леене на пластмасови детайли под налягане (шприц машини), екипирани с устройства за инжектиране на азот в процеса на производство на детайла, един Охлаждащ агрегат със затворен цикъл на охлаждане, 3 броя Автоматични термозалепващи машини за валяци, 3 броя Автоматични финиширащи машини за валяци с функция за предварително обрязване и един Винтов компресор.

Успешното реализиране на проекта и внедрената иновация има за свой ефект намаляване на суровините за производство на единица продукт, намаляване на отпадъците на единица готова продукция, намаляване на използваната вода в производствения процес, елиминиране на използването на ОХВ – опасни химични вещества, по време на производството, както и увеличаване на експлоатационните качества на готовия продукт.